PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014 – 2020


Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma

izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske

krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Nakup kmetijske mehanizacije iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v

kmetijska gospodarstva (nakup traktorja, prikolice, mulčerja, česala, čelnega traktroskega nakladača,…)

Cilji: S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bo na kmetiji dosežen cilj posodobitve

kmetijskega gospodarstva namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane.

Pričakovani rezultati: z nakupom novih strojev bo delo opravljeno hitreje, učinkovitejše, varneje in bolj ekonomično.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in

zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov

kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/agriculture/index_sl

Spletna stran programa razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si/